Chủ động dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, ứng phó kịp thời với những vấn đề phát sinh trên lĩnh vực tuyên giáo

Chiều ngày 21.2.2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng tham dự hội nghị.

  

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2019- Ảnh: PA

               

Trong năm 2019 công tác giáo dục lý luận chính trị được toàn ngành tuyên giáo Quảng Trị triển khai thực hiện tích cực, ngày càng đi vào nền nếp; việc cập nhật, bồi dưỡng lý luận, kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên luôn được chú trọng, toàn tỉnh mở được 30 lớp bồi dưỡng, cập nhật lý luận, kiến thức mới cho khoảng 3.707 học viên là cán bộ chủ chốt các cấp.

 

Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc. Toàn ngành tuyên giáo cũng đã chủ động, bám sát hướng dẫn, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của ban thường vụ, thường trực cấp ủy, chỉ đạo định hướng, cung cấp thông tin và đôn đốc các địa phương, đơn vị, cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về mọi mặt đời sống xã hội.

 

 Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc; công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí được quan tâm, chú trọng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tham mưu, phối hợp xây dựng, triển khai thử nghiệm hệ thống phần mềm phát hiện và phân loại, tổng hợp thông tin trên báo chí, mạng xã hội, bước đầu mang lại kết quả tốt; công tác văn hóa văn  nghệ tiếp tục được đẩy mạnh.

 

Bên cạnh đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy-cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 35 đã có nhiều nỗ lực sáng tạo trong công tác tham mưu Thường trực Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, bước đầu đạt kết quả đáng ghi nhận. Chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

 

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định: Chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mặt của công tác tuyên giáo. Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng báo chí, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ động dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, ứng phó kịp thời với những vấn đề phát sinh trên lĩnh vực tuyên giáo. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng đối với đội ngũ làm công tác tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam ghi nhận, làm rõ ý kiến của các đại biểu. Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020, bên cạnh việc tập trung thực hiện tốt 12 nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề ra, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý năm nay có nhiều sự kiện quan trọng nên nghiên cứu, tham mưu việc thực hiện công tác tuyên truyền sao cho có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương. Phát triển lực lượng để có điều kiện tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội. Trong điều kiện biên chế ít cần nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao…

 

Trong dịp này,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 7 cán bộ tuyên giáo và tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2019.

baoquangtri.vn