Từ ngày 20/4 đến ngày 24/4/2020

 

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2

20/4

Sáng

08h00: Hội ý Thường trực, Trưởng các Ban tại phòng họp CQ;

- Đ/c Chủ tịch và các đ/c Phó CT

- Các Đ/c Trưởng ban, ChánhVP;

-Các Đ/c Phó ban, Phó VP.

Chiều

Làm việc tại cơ quan;

Thứ 3

21/4

Làm việc tại cơ quan;

Thứ 4

22/4

Làm việc tại cơ quan;

Thứ 5

23/4

Làm việc tại cơ quan;

Thứ 6

24/4

Sáng

07h30: Giải ngân nguồn vốn Qũy HTND tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ;

Ban điều hành quỹ HTND tỉnh

8h00: Dự họp Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh tại UBND tỉnh.

Đ/c Nguyễn Ngọc Lương, PCT

Chiều

Làm việc tại cơ quan,

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

Trần Quang Chiến