Thông báo số 63 ngày 28/5/2020 của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/5/2020