Thông báo số 67 ngày 18/6/2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý II năm 2020