Thông báo số 71 ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Hội Nông dân tỉnh về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 28/7/2020