Thông báo số 72 ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Hội ND tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tháng 8/2020