Thông báo số 83 ngày 7 tháng 9 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/9/2020