Thông báo số 82 ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Hội ND tỉnh Quảng Trị về Một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2021