Thông báo Chương trình công tác của Đảng đoàn, BTV Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tháng 10 năm 2020