Hướng dẫn số 20 ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026