Kế hoạch số 113 ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Hội Nông dân tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân năm 2021