Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp BTV tháng 3 năm 2021

Thông báo  số 97 ngày 05 tháng 3 năm 2021 về  Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp BTV tháng 3 năm 2021