Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 22/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương, khen thưởng 90 tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

5 năm qua, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, với những chủ trương, giải pháp thiết thực, sáng tạo của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hệ thống các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và được cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Quá trình triển khai thực hiện đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết TW4, khóa XII của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. 

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, gắn với giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Việc lựa chọn chủ đề, chủ điểm, xác định khâu đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm; xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch làm theo của cá nhân; tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ; cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân… đã làm chuyển biến nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Từ những nỗ lực và cách làm sáng tạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp, các ngành trong tỉnh trong học tập và làm theo Bác, trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả khá toàn diện. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã thật sự góp phần thay đổi diện mạo vùng quê, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; toàn tỉnh có 57/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới (56,4%), 01 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt 7,16%, tăng 1,25 % so với nhiệm kỳ trước và cao hơn bình quân chung của cả nước. Quy mô nền kinh tế gấp 1,41 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người đạt 55,4 triệu đồng năm 2020, gấp 1,6 lần năm 2015, bằng 79,1% của cả nước. Văn hóa - xã hội đạt được nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện. Quốc phòng, an ninh trật tự xã hội được bảo đảm.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng cho rằng, để bảo đảm việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp, các ngành phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong thực hiện Chỉ thị số 05, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, trong đó cần tiếp tục, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05.

Trên cơ sở nội dung Chỉ thị 05, tùy vào đặc điểm tình hình, các địa phương, đơn vị lựa chọn nội dung để triển khai, thực hiện phù hợp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chủ đề năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Trách nhiệm, kỷ cương - Thu hút đầu tư - Tạo đà tăng trưởng”. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là người đứng đầu cần nêu gương trong thực hiện Chỉ thị 05, từ việc nhỏ đến việc lớn, nói đi đôi với làm; gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cự đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, giáo dục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; định kỳ sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hàng năm, đồng thời, làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng cũng bày tỏ mong muốn rằng, những tập thể và cá nhân được tuyên dương, khen thưởng hôm nay tiếp tục nêu gương, phát huy hơn nữa để tiếp tục tỏa sáng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, để ngày càng có nhiều hơn những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác.

quangtri.gov.vn