Công văn số 633 ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Hội Nông dân tỉnh về việc tuyên truyền cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2021