Công văn số 644 ngày 5 tháng 5 năm 2021 của Hội ND tỉnh về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19