Công văn số 645 ngày 7 tháng 5 năm 2021 của Hội ND tỉnh Quảng Trị về đề nghị xét chọn cá nhân tham gia chương trình "Tôn vinh Nhà khoa học của nhà nông" lần thứ tư năm 2021