Chương trình hành động số 09 ngày 17/5/2021 của Hội ND tỉnh Quảng Trị thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025