Kế hoạch 122 ngày 24 tháng 5 năm 2021 về triển khai Quyết định 2215 QĐ/TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 76 -KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước