Chi bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 26/5/2021, Chi bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan. 

Đồng chí Trần Văn Bến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh triển khai, quán triệt các chuyên đề về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII


Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan được nghe đồng chí Trần Văn Bến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh triển khai, quán triệt 05 chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.
Cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

 

Trên cơ sở các nội dung học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động của Hội Nông dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện rõ sự thống nhất của ý Đảng, lòng dân trong quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, cụ thể Nghị quyết vào thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa công các Hội và phong trào nông dân toàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng các cấp đã đề ra./.

NN