Công văn 673 ngày 7 tháng 6 năm 2021 của Hội Nông dân tỉnh về tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hướng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021