Công văn số 696 ngày 8/7/2021 của Hội Nông dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội