Công văn số 707 ngày 23/7/2021 của Hội Nông dân tỉnh về thực hiện một số biện pháp cấp bách trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19