Công văn số 709 ngày 27/7/2021 của Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị về việc hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021 - 2022