Thông báo số 119 ngày 02 tháng 8 năm 2021 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 29/7/2021