Công văn 713 ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh về việc tham gia cuộc thi  tìm hiểu Chỉ thị số 40 -CT/TƯ và Kết luận 06 -KL/TƯ của Ban Bí thư và nghiệp vụ ủy thác