Hướng dẫn 23 ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Hội ND tỉnh về dân tộc, tôn giáo