Công văn 724 ngày 18/8/2021 của Hội Nông dân tỉnh về tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước