Kế hoạch 135 ngày 10 tháng 8 năm 2021 công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID -19 trong tình hình hiện nay