Công văn số 741 ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Hội Nông dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội