Thể lệ số 02 ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ về Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"