Công văn số 744 ngày 15 tháng 9 năm 2021 về việc hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"