Thông báo số 123 ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Hội ND tỉnh về kết luận hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý III/2021