Công văn số 764 ngày 08/10/2021 của Hội Nông dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh