Thông báo số 125 ngày 7/10/2021 của Hội ND tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Thường trực Hội ND tỉnh tháng 10/2021