Công văn số 768 ngày 11/10/2021 của Hội ND tỉnh về triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương tổ quốc tôi"