Hội Nông dân - Sở Khoa học&CN ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025

 

Thực hiện Chương trình phối hợp số 07- CTrPH/HNDVN-BKHCN ngày 31/5/2021 giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Khoa học & Công nghệ;Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 17/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ, ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025; Kế hoạch số 1569/KH-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 17/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Công văn số 133 - CV/TU  ngày 12/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 - KL/TW ngày 02/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 21/10/2021, Hội Nông dân tỉnh - Sở Khoa học&CN tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 – 2025. Tham dự, về phía Sở có đồng chí Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc; đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc sở. Về phía Hội Nông dân tỉnh, có đồng chí Trần Văn Bến - TUV, Chủ tịch Hội cùng các đồng chí trong Thường trực; Trưởng các Ban chuyên môn, Văn phòng, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh.

Trên cơ sở phát huy kết quả của chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân và Sở Khoa học&CN giai đoạn 2015 - 2020, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới, Hội Nông dân và Sở Khoa học&CN tỉnh Quảng Trị thống nhất ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 - 2025 với những nội dung sau:

Tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo hội viên, nông dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khoa học và công nghệ. Về vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động hội viên nông dân dân tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phát triển kinh tế gia đình, kinh tế tập thể; xây dựng và nhận rộng các mô hình kinh tế nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển bền vững, liên kết chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Phối hợp tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ, hỗ trợ hội viên Hội Nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, giúp nông dân tham gia và hưởng lợi các chính sách về hỗ trợ, ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 17/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Phát động phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tổ chức các cuộc thi như: “Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông”, “Nhà khoa học của Nhà nông”..Đồng thời biểu dương, động viên, khuyến khích các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phát triển thương hiệu sản phẩm hàng hóa trong sản xuất của người nông dân. Tập trung hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình 5 - 10 nông dân/tổ hợp tác/hợp tác xã trong việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm sáng tạo nhà nông...

Ngọc Nhân