Hội Nông dân tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023

 

 

Sáng ngày 03/11/2021, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Văn phòng Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh khóa XI; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân 09 huyện, thị, thành phố; cán bộ chuyên trách cơ quan Hội Nông dân tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Hội Nông dân tỉnh


Trong nửa nhiệm kỳ qua, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy , Hội Nông dân các cấp tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nội dung, chương trình kế hoạch theo Nghị quyết Đại Hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra. Hoạt động Hội và phong trào nông dân có bước nâng lên và phát triển khá toàn diện.
Đồng chí Trần Văn Bến –TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khai mạc hội nghị


Công tác tuyên truyền có chuyển biến mới, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết của được triển khai nghiêm túc, chất lượng. Các hoạt động chào mừng những ngày kỷ niệm, những sự kiện chính trị thiết thực, tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp Hội và hội viên nông dân. Bằng nhiều hình thức các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền 5.089 buổi với 294.680 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Qua đó, đã nâng cao nhận thức và vai trò trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; khơi dậy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong nông dân.
Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được kiện toàn. Tổ chức bộ máy được sắp xếp hiểu quả. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nội dung phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở , triển khai các hoạt động Hội có trọng tâm, chất lượng. Toàn tỉnh hiện có 125 cơ sở Hội, 804 chi Hội (sau sáp nhập địa giới hành chính).  Kết nạp 6.051 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 87.649 hội viên, thu nộp hội phí đạt tỷ lệ 100%. Qua đánh giá xếp loại hàng năm, số Chi Hội hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 98,5%, cơ sở Hội đạt 99,2%, không có cơ sở, chi Hội yếu kém.

Các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân được đẩy mạnh. Tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh 22,7 tỷ đồng (tăng 3,04 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ), cho 717 hộ vay, giải quyết việc làm trên 1.560 lao động. Phối hợp với các Ngân hàng CSXH, Nông nghiệp&PTNT, Bưu điện Liên Việt triển khai có hiệu quả chương trình cho nông dân vay vốn. Đến nay tổng nguồn vốn qua các Ngân hàng do Hội quản lý là 1.714 tỷ đồng, tăng 448 tỷ so với đầu nhiệm kỳ, cho 24.815 hộ vay. Trên cơ sở đó, các cấp Hội, tích cực vận động nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện chủ trương của tỉnh về tái cơ cấu nông nghiệp nhằm phát huy thế mạnh của địa phương,  hình thành vùng sản xuất chuyên canh, liên kết, áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Toàn tỉnh hiện có 25.210 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 2.407 hộ so với đầu nhiệm kỳ. Hỗ trợ, tạo việc làm tại chỗ hơn 3.700 lượt lao động; giúp đỡ vốn, giống cây, con và kinh nghiệm sản xuất cho hơn 19.930 lượt hộ, giúp 808 hộ nông dân thoát nghèo. Hội hướng dẫn thành lập 6 hợp tác xã có 58 thành viên, 181 tổ hợp tác với 1.227 thành viên; xây dựng 59 mô hình kinh tế theo hướng liên kết, hợp tác sản xuất…

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Các cấp Hội vận động nông dân tích cực hưởng ứng phong trào“Ngày thứ bảy tình nguyện vì nông thôn mới”. Duy trì và nhân rộng mô hình “vườn mẫu”, “ đường hoa nông dân”, “đoạn đường nông dân tự quản”, “thu gom và xử lý rác thải trên đồng ruộng”, “Ngày chủ nhật xanh”,“tuyến phố văn minh nông dân tự quản”, “đường hoa trong Khu dân cư”…Toàn tỉnh hiện có 146 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn, nông dân hiến 255.812 m2 đất, đóng góp 58,9 tỷ đồng, 113.038 ngày công lao động xây dựng 682 km đường giao thông nông thôn, 1.256 km kênh mương nội đồng.  Hàng năm, có 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Công tác kiểm tra giám sát của Hội được tăng cường, Ủy ban kiểm tra Hội Nông dân các cấp được kiện toàn. Tổ chức tập huấn cho 288 cán bộ Ủy ban kiểm tra các cấp, thực hiện 3.811 cuộc kiểm tra định kỳ 6 tháng, năm, kiểm tra đột xuất và chuyên đề. Tham gia hòa giải thành 534 vụ về tranh chấp đất đai, mâu thuẩn gia đình, hôn nhân gia đình trong nông dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp thiết thực của cán bộ, hội viên, nông dân đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Về nhiệm vụ của Hội từ nay đến hết nhiệm kỳ 2018 – 2023, đồng chí đề nghị: Các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung xây dựng giai cấp nông dân, tổ chức Hội vững mạnh. Phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua và công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, các cấp Hội xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội có trọng tâm, trọng điểm với những giải pháp thiết thực, hiệu quả. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào nông dân gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là các gương điển hình trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Gắn hoạt động của Hội Nông dân các cấp với 3 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Hội Nông dân tỉnh.

 

Ngọc Nhân