Kế hoạch số 166 ngày 28/12/2021 của Hội Nông dân tỉnh về tổ chức tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025