Kế hoạch 167 ngày 10 tháng 01 năm 2022 về thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022