Chương trình công tác số 11 ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh