Hướng dẫn số 33 ngày 15/3/2022 của Hội Nông dân tỉnh về xét chọn, công nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2022