Thông báo 198 ngày 21 tháng 3 năm 2022 về kết luận Hội nghị giao ban công tác Hội và PTND quý I/2022