Thông báo 199 ngày 30/3/2021 của Hội Nông dân tỉnh về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 3 /2022