Hệ thống tổ chức Hội

3. DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN HỘI ND TỈNH VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

3.1. CƠ QUAN HỘI ND TỈNH 

THƯỜNG TRỰC TỈNH HỘI

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cố định

Trần Văn Bến

Chủ tịch

0233.3854.217

0943.568.469

Nguyễn Thị Hường

Phó Chủ tịch

0233.3556.996

0914.549.919

Lê Văn Mẫn

Phó Chủ tịch

0919551945

 

VĂN PHÒNG

 

Trần Quang Chiến

Chánh VP

0233.3852.516

0914.957.368

Hồ Thị Thu Hà

Phó VP

0915351267

 

BAN XÂY DỰNG HỘI

 

Nguyễn Thị Hạnh

Trưởng Ban

0233.3858.960

0915.874.579

Võ Hữu Lắm

Phó Ban

0914.425.931

 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

 

Nguyễn Quang Tĩnh

Trưởng Ban

0834.264.955

 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ NÔNG DÂN

 

Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh kiêm Giám đốc Trung tâm

0943.568.469

Lê Văn Mẫn

Phó Chủ tịch kiêm Phó GĐ

0919551945

 

 

3.2. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cố định

Di động

 

HỘI ND HUYỆN VĨNH LINH

1

Nguyễn Văn Lương

Chủ tịch

0233.3622344

0945156175

2

Nguyễn Văn Hoài

Phó CT

0233.3820517

0942477566

3

Lê Thị Mỵ

Phó CT

0947872997

 

HỘI ND HUYỆN GIO LINH

1

Nguyễn Hữu Chính

Chủ tịch

0233.3825189

0913041559

2

Trần Văn Toàn

Phó CT

0944222189

3

Đào Công Hùng

Phó CT

01688569674

HỘI ND THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

1

Đỗ Cao Thắng

Chủ tịch

0913485664

2

Nguyễn Văn Quang

Phó CT

0233.3700983

0905348129

 

 

HỘI ND HUYỆN TRIỆU PHONG

1

Phạm Xuân Hiệp

Chủ tịch

0233.3828421

0942224047

2

Võ Văn Toàn

Phó CT

0941767045

3

Nguyễn Cường

Phó CT

0947588131

 

HỘI ND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

 

1

Trần Thị Minh Phúc

Chủ tịch

0233.3661044

0946555538

2

Nguyễn Đức Vinh

Phó CT

0914816336

 

HỘI ND HUYỆN HẢI LĂNG

1

Hoàng Văn Bảo

Chủ tịch

0233.3873202

0914110159

2

Võ Chí Trương

Phó CT

0917120555

 

HỘI ND HUYỆN CAM LỘ

1

Nguyễn Văn Việt

Chủ tịch

0233.3871358

0912167225

2

Lê Anh Tuấn

Phó CT

0233.3872557

0977141405

 

HỘI ND HUYỆN ĐAKRÔNG

1

Nguyễn Thị Lượng

Chủ tịch

0233.3886292

01689351329

2

Nguyễn Như Thặng

Phó CT

0914327353

 

HỘI ND HUYỆN HƯỚNG HÓA

1

Hồ Văn Toàn

Chủ tịch

0233.3880438

0914900222

2

Lê Bá Vân

Phó CT

01648108782

 

 

Copyright 2023 by ICTQT.VN