Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Xây dựng Hội

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Nông dân tỉnh Quảng Trị khóa XI, nhiệmkỳ 2018 – 2023 vào công tác Hội và phong trào nông dân trong toàn tỉnh


Ngày cập nhật: 18/02/2019 7:42:30 SA


                                                  Đồng chí Trần Văn Bến - Chủ tịch Hội ND tỉnh

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, các cấp Hội nông dân trong tỉnh bám sát Nghị quyết đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2013-2018 và Nghị quyết của Đảng cũng như Hội nông dân cấp trên để đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là "trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới", đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nông dân. Xây dựng chương trình công tác có trọng tâm, trọng điểm, lấy cơ sở làm trung tâm để xây dựng công tác Hội và phong trào nông dân. Nhờ vậy, đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân mà Nghị quyết Đại hội X đề ra, đưa nông nghiệp, nông thôn trong toàn tỉnh phát triển mạnh mẽ, đời sống của nông dân thực sự khởi sắc về mọi mặt. Những thành quả đạt được đó đã góp phần quan trọng cùng với cả tỉnh thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trong 5 năm qua, nền sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 3,3-3,5 %/năm. Diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt gần 84 nghìn ha, diện tích cây công nghiệp gần 35 nghìn ha. Các địa phương tích cực trồng và bảo vệ rừng, đưa tỷ lệ độ che phủ đạt 50% trong đó rừng trồng FSC là 22.158 ha. Nông dân đã chú trọng đẩy mạnh công tác cơ cấu ngành nông nghiệp, nhiều vùng chuyên canh các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao đã được hình thành và phát triển mạnh. Đặc biệt mô hình cánh đồng mẫu lớn ứng dụng công nghệ cao đã được nhân rộng. Nhiều địa phương đã xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm nông sản như dưa hấu, lạc, tiêu, ném... Các cấp hội đã chỉ đạo nông dân sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa có chất lượng cao, quan tâm tới thị trường tiêu thụ. Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng trang trại, gia trại gắn an toàn sinh học và vệ sinh môi trường. Khai thác, nuôi trồng thủy sản được phục hồi, dịch vụ hậu cần nghề cá được phát triển. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã trở thành phong trào rộng khắp, thu hút sự tham gia đông đảo của nông dân và đạt nhiều kết quả tích cực. Kết cấu hạ tầng được nâng cấp, mở rộng; mạng lưới thông tin, nghe, nhìn, thương mại, dịch vụ ngành nghề có bước phát triển tạo điều kiện cho nông dân lưu thông sản phẩm nông nghiệp, hàng hóa, kinh doanh dịch vụ... số hộ nông dân khá và giàu tăng, số hộ nghèo giảm. Các thiết chế văn hóa được tăng cường, chính sách an sinh xã hội được chăm lo, đời sống tinh thần và mức hưởng thụ của người dân từng bước nâng cao. 5 năm qua nông dân trong tỉnh đã đóng góp trên  923 triệu đồng, hiến trên 309 ngàn m2 đất, 302 ngàn ngày công, xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi, hệ thống giao thông nông thôn, nhà văn hoá… phục vụ dân sinh. Đến nay, bộ mặt nông thôn đã đổi mới, giao thông đi lại thuận tiện, tạo điều kiện cho nông dân giao lưu văn hóa, lưu thông sản phẩm, tạo nên một vùng chuyên canh nông sản hàng hóa. Nông dân các xã đã đạt tiêu chí nông thôn mới đang tiếp tục đẩy mạnh phong trào, nâng cao chất lượng các tiêu chí chuẩn nông thôn mới, từng bước xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thực sự là vùng quê đáng sống của nông dân.


Hội Nông dân tỉnh báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 đến đội ngũ cán bộ Hội các cấp


Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng, an ninh được đẩy mạnh. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân, phát triển các hình thức kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp ngày càng đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn...Quỹ Hỗ trợ nông dân đã hỗ trợ cho 945 lượt hộ vay phát triển sản xuất, khai thác lợi thế tiềm năng đất đai, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo và trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Hội nông dân tỉnh đã phối hợp ký kết chương trình liên ngành với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tư Pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Viễn thông Quảng Trị, Sở khoa học & công nghệ; Ban Tôn giáo, Ban Dân Tộc miền núi, Liên minh  HTX&DNNQD để thực hiện các nội dung liên quan đến công tác hội và phong trào nông dân, triển khai thực hiện tốt nghị quyết liên ngành với các cơ quan quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Công tác kiện toàn bộ máy các cấp hội,  bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện tốt...

Những thành quả đạt được trong 5 năm qua chính là sự kết tinh từ sức mạnh, sự đoàn kết và nỗ lực phấn đấu của các cấp hội và nông dân trong toàn tỉnh. Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp hội xây dựng chương trình công tác nhằm sớm đưa Nghị quyết của Hội nông dân tỉnh khóa XI và Nghị quyết trung ương Hội khóa VII vào cuộc sống. Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động Hội, phát huy vai trò nồng cốt trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh gắn với thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mà Hội Nông dân Việt Nam đã đề ra, đó là: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đời sống; Xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn, xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Trị giàu đẹp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội cho 100% cán bộ, hội viên nông dân. Hàng năm, các cấp hội kết nạp 1.700 - 2.000 hội viên mới; có 100% Hội nông dân cấp huyện, 85% cơ sở Hội đạt vững mạnh, không có cơ sở Hội yếu kém; có 95% số hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hoá.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới, phát triển bền vững, hiện đại nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta, các cấp Hội Nông dân cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước. Mỗi cán bộ, hội viên, nông dân cần hiểu rõ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, trong đó, hội viên, nông dân đóng vai trò chủ thể, vừa là lực lượng thực hiện vừa là người được thụ hưởng thành quả, để từ đó huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của giai cấp nông dân và các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài, làm cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có bước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa; phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Phát huy tinh thần yêu nước, cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch, khắc phục khó khăn, đổi mới cách nghĩ, cách làm, nâng cao đời sống cho cán bộ, hội viên, nông dân. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hội viên. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tham mưu cho cấp ủy, UBND cùng cấp để xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phát huy vai trò chủ thể của Hội trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, giúp nông dân làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phối hợp giải quyết khiếu nại tố cáo, triển khai thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân. Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền theo tinh thần Quyết định 217- QĐ/TW và Quyết định 218- QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Trước những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nông dân đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính quyền, yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, khai thác tốt lợi thế tiềm đất đai, mở rộng ngành nghề kinh doanh, dịch vụ. Vị thế vai trò của giai cấp nông dân ngày càng được nâng cao, dân chủ được mở rộng, quyền làm chủ của nông dân được phát huy, vai trò chủ thể trong quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị ngày càng rõ nét. Đại hội nông dân tỉnh lần thứ XI đã thông qua Nghị quyết và quyết nghị một số chỉ tiêu và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đó là sự đoàn kết, hợp lực, thể hiện ý chí, sức mạnh cũng như nguyện vọng, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh, khai thác thời cơ, thuận lợi, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh cũng như các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của Đảng để đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh Quảng Tri nói riêng và cả nước nói chung ngày càng phát triển. Với tinh thần đó, Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Hội Nông dân tỉnh và Nghị quyết đại hội nông dân Việt Nam lần thứ VII, góp  phần thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.  Khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình hành động cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, góp phần phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại./.

Lần xem: 93  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Nông dân tỉnh Quảng Trị khóa XI, nhiệmkỳ 2018 – 2023 vào công tác Hội và phong trào nông dân trong toàn tỉnh (18/2/2019)
Hội viên nông dân thị trấn Cam Lộ tham gia Tết trồng cây (15/2/2019)
Ký kết thỏa thuận liên ngành giữa Hội Nông dân Hải Lăng và Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT (24/1/2019)
Hội Nông dân xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 (23/1/2019)
Hội Nông dân xã Triệu Ái tổ chức tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (22/1/2019)
Hội Nông dân Triệu Phong tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (18/1/2019)
Hội Nông dân thị xã Quảng Trị tổng kết công tác Hội năm 2018 (18/1/2019)
Hội Nông dân TP Đông Hà tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (15/1/2019)
Hội Nông dân Hải Lăng tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 (11/1/2019)
Hội Nông dân huyện Đakrông tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 (2/1/2019)
Hội Nông dân huyện Gio Linh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 (28/12/2018)
Hội Nông dân huyện Hướng Hóa tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội (4/12/2018)
Hội Nông dân huyện Đakrông tổ chức khai giảng lớp tập huấn cho cán bộ hội cơ sở. (25/10/2018)
Chi Hội Nông dân khu phố 4, phường 1 thành phố Đông Hà cụ thể hóa Nghị quyết của chi bộ, hoàn thành kế hoạch năm 2018 đã đề ra (15/10/2018)
Chi Hội nông dân khóm 4, thị trấn Hải Lăng tổ chức Tọa đàm kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 (9/10/2018)
Hội Nông dân huyện Cam Lộ tổ chức Hội nghị trực báo chuyên đề về thực hiện Kế hoạch 38 của Huyện ủy (8/10/2018)
Hội Nông dân xã Vĩnh Chấp tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội (3/10/2018)
Ban Chỉ đạo 81 huyện Hải Lăng tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2018 (25/9/2018)
Chi, tổ hội nghề nghiệp giúp nông dân liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm (17/9/2018)
Hội Nông dân huyện Gio Linh tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (14/9/2018)
TX Quảng Trị: Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2018 (13/8/2018)
Hội Nông dân huyện Gio Linh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của BCHTW Đảng (khóa X) và sơ kết công tác Hội, phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2018 (18/7/2018)
Hội Nông dân huyện Hải Lăng tổ chức giám sát tại xã Hải Quế (16/7/2018)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân tại xã Vĩnh Sơn (5/7/2018)
Xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng và giai cấp nông dân (20/6/2018)
Tăng cường đoàn kết, tập hợp hội viên nông dân xây dựng Hội vững mạnh (7/5/2018)
Hội Nông dân xã Vĩnh Chấp tổ chức cho cán bộ Chi hội tham quan học tập mô hình kinh tế hiệu quả (27/4/2018)
Đoàn kết, đổi mới xây dựng thành phố Đông Hà văn minh, giàu đẹp (20/4/2018)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức họp rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023 (13/4/2018)
Nông dân Gio Linh thi đua phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới (3/4/2018)

Thống kê truy cập

0211701Copyright 2019 by ICTQT.VN