Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Những cán bộ, hội viên nông dân “Nói đi đôi với làm”

Những cán bộ, hội viên nông dân “Nói đi đôi với làm”
Người cán bộ Hội gương mẫu

Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước

Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước
Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, vận mệnh đất nước ta đang đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Ngày 11/6/1948, tại bản Là Nọn, xã Phú Bình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nhân kỷ niệm 1.000 ngày kháng chiến (Ngày Nam Bộ kháng chiến 23/9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Mục tiêu cao nhất của Đảng là lợi ích của nhân dân

Mục tiêu cao nhất của Đảng là lợi ích của nhân dân
Đảng Cộng sản Việt Nam là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Bởi vậy, Đảng không có mục đích nào khác ngoài mục đích bảo vệ lợi ích hợp pháp và đem lại quyền làm chủ cho Nhân dân, đảm bảo tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân.

Bác Hồ nói về công tác vận động nông dân

Bác Hồ nói về công tác vận động nông dân
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ luôn đánh giá cao vai trò của nông dân: “Công nông là cái gốc cách mệnh” và “công nông là người chủ cách mệnh” do Đảng cách mệnh lãnh đạo, “Nông Hội là cái nền cách mệnh của dân ta” và “Nông Hội phải liên hệ chặt chẽ với Công Hội” để dựng ra Chính phủ Công Nông Binh”. Khẳng định nông dân là lực lượng hùng hậu, đóng góp to lớn vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Người nhấn mạnh “Đồng bào nông dân sẳn có lực lượng to lớn, sẳn có lòng nồng nàn yêu nước, sẳn có chí khí kiên quyết đấu tranh và hy sinh”. Do vậy “Muốn kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công ắt phải dựa vào quần chúng nông dân”. Chính vì thế, Bác rất coi trọng công tác vận động nông dân.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam
Diễn văn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người.

Thống kê truy cập

1133187

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


 

Copyright 2020 by ICTQT.VN