Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Ngày cập nhật: 18/05/2017 10:24:04 SA

Nhân hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Báo Quảng Trị đăng bài viết của đồng chí: Hồ Thị Thu Hằng, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về phong trào đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 31/8/2016, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát huy kết quả thực hiện Chỉ thị 03, sau gần 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng đã nghiêm túc triển khai việc học tập, quán triệt chỉ thị và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhiều địa phương, đơn vị đã có cách làm sáng tạo, đa dạng trong công tác tuyên truyền, quán triệt chỉ thị như: Đài PT-TH Quảng Trị phát sóng các chuyên đề về “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào 2 buổi tối/tuần; các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở thông qua sinh hoạt đoàn - hội đã tuyên truyền lồng ghép Chỉ thị số 05-CT/ TW cho đoàn viên, hội viên.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Lăng đưa chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” vào chương trình học tập tại 4 lớp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đảng viên trẻ nông thôn cho 242 đồng chí; nhiều chi bộ đảng ở thành phố Đông Hà đưa nội dung vào các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ...

Nhiều địa phương, đơn vị đã có cách làm sáng tạo, đa dạng trong công tác tuyên truyền quán triệt chỉ thị. Thông qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản, ý nghĩa, sự cần thiết của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; xác định đây là một nội dung trọng yếu, thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Các ngành, các cấp và các địa phương đã chú trọng việc triển khai để cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi việc thực hiện làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của tập thể, cá nhân trong đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm.

Nêu cao trách nhiệmgương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư cấp ủy các huyện, thị, thành uỷ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao năm 2017, nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu ở địa phương trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng.

Trong thực hiện xây dựng kế hoạch và đăng ký việc làm theo Bác, có nhiều đơn vị đã chủ động triển khai với nhiều cách làm hay, sáng tạo, như: Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ xây dựng chương trình hành động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” theo tinh thần Quyết định số 2151/QĐ-BYT, ngày 4/6/2015 của Bộ Y tế; Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Trị đã chọn chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, tận tụy với công việc vì sự hài lòng của người dân”, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo như tiến hành tổ chức hội nghị gặp mặt đối thoại với Bí thư Chi bộ, Khu phố trưởng. Hầu hết UBND các phường ở thành phố Đông Hà tổ chức đối thoại trực tiếp với dân theo hình thức “Dân hỏi Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND trả lời”.

Đảng ủy Công an tỉnh gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với xây dựng phong cách người chiến sĩ CAND, tổ chức phát động Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND: Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng... Ngày 17/2/2017, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017, trong đó gắn nội dung thi đua với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thi đua- Khen thưởng tỉnh ban hành Hướng dẫn liên ngành về nội dung, tiêu chí hưởng ứng thi đua cao điểm với chủ đề: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110  năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 7/4 (1907-2017) và 45 năm ngày giải phóng Quảng Trị 1/5 (1972-2017)”, thời gian từ 1/3 đến 1/5/2017.

Hầu hết các Đảng bộ duy trì thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hàng tháng; xem đây là giải pháp quan trọng để việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên trong Đảng và trong xã hội. Đến nay có 100% cơ quan, đơn vị duy trì việc đưa nội dung việc học tập và làm theo Bác vào trong sinh hoạt chi bộ cơ quan, đơn vị.


Cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Quảng Trị tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ 2, tuần đầu tháng

Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ 2, tuần đầu tháng, qua đó biểu dương những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác của cơ quan, đơn vị.  Gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 22/3/2017 về tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Thông qua đối thoại tại diễn đàn, mỗi cán bộ, đảng viên nghiên cứu, trao đổi, liên hệ, đồng thời nói lên tiếng nói của mình, thể hiện vai trò trách nhiệm trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.  Hiện nay, các huyện, thị, thành ủy đang triển khai chọn làm điểm, tháng 7 sẽ triển khai rộng ra chi bộ trong toàn tỉnh, gắn với thực hiện thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng. 

Công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05CT/TW và những nội dung cơ bản về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhiều lực lượng tham gia; gắn tuyên truyền với giáo dục truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước,  các phong trào thi đua yêu nước.

Các cơ quan báo chí trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW; kịp thời thông tin, phản ánh quá trình tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp; tăng cường phát hiện, tuyên truyền nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình, cách làm hay, kinh nghiệm quý trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh đã phát động tổ chức giải thưởng cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thu hút sự tham gia hưởng ứng của lực lượng văn nghệ sĩ, báo giới tỉnh nhà.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, tập thể điển hình trong học tập và làm theo tấm gương của Bác, các cấp ủy đảng đẩy mạnh hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng trong việc giới thiệu chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời, quan tâm theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần định hướng dư luận xã hội, đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở một số TCCS đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa nhận thức đầy đủ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện chỉ thị nên chưa thực sự quan tâm và quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Chưa xây dựng được nhiều mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng.

Việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ở một số địa phương, đơn vị còn lúng túng; việc phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến có lúc, có nơi chưa kịp thời.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/ TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới, các cấp ủy đảng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW, khóa XII, Quy định 101-QĐ/TW, ngày 6/7/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Tích cực tuyên truyền, giáo dục, phát huy ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo Bác. Chú trọng xây dựng các mô hình tốt, phát hiện các điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng; uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bệnh hình thức, cách làm qua loa; tổ chức tốt diễn đàn “Vai trò của chi bộ đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, nghị quyết của Đảng; trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cấp ủy đảng, cơ quan đơn vị và nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên phải đăng ký xây dựng chương trình hành động, kế hoạch học tập và làm theo của cá nhân mình với chi bộ, cuối năm căn cứ vào kết quả để xếp loại chất lượng đảng viên và TCCS đảng, góp phần rèn luyện đạo đức, phẩm chất cán bộ, xây dựng từng đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Baoquangtri.vn

Lần xem: 107  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (27/8/2018)
Nông dân Triệu Vân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (19/6/2018)
Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (18/5/2018)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng (4/5/2018)
Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/3/2018)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đối với nông dân và sự vận dụng của Đảng ta trong quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (7/3/2018)
Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (12/12/2017)
Sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng lực lượng nòng cốt cho khối đại đoàn kết dân tộc (14/11/2017)
Hội Nông dân Hải Lăng qua 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (16/10/2017)
Nổ lực đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống (6/6/2017)
Chuyến hành hương về nguồn của Hội Nông dân huyện Đakrông (22/5/2017)
Những tấm gương làm theo lời Bác (18/5/2017)
Kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (18/5/2017)
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (21/7/2016)
Chuyến công du đầu tiên của Hồ Chủ tịch - Cuộc gặp gỡ danh họa Picasso (3/6/2016)
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị (17/5/2016)
Tiết kiệm, chuẩn mực đạo đức, khẩu hiệu sống, làm việc của Bác (17/5/2016)
Tặng phẩm đặc biệt của đồng bào Nam bộ mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1948. (26/4/2016)
Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (26/4/2016)
Sơ kết thực hiện Chỉ thị 03 -CT/TW của Bộ Chính trị (28/12/2015)
HỘI NÔNG DÂN XÃ CAM AN- NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM (24/11/2015)
Anh Hồ Văn Niêu – Chủ tịch Hội cơ sở nhiệt tình, năng động (23/11/2015)
Điểm sáng về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (22/7/2015)
Rèn luyện phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên (1/7/2015)
Nông dân Tân Hợp thi đua học tập và làm theo lời Bác (18/5/2015)
Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập Bác Hồ (15/5/2015)
Cảm nhận sáng 19 tháng 5 tại Lăng Bác (6/5/2015)
Rèn luyện tính đảng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (13/3/2015)
Chuyên đề thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW năm 2015 (27/2/2015)
Triệu Phong gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với nhiệm vụ giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc (24/12/2014)

Thống kê truy cập

0140236Copyright 2018 by ICTQT.VN