Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nổ lực đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống


Ngày cập nhật: 06/06/2017 9:06:03 SA

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh có Kế hoạch số 54-KH/HU ngày 21/9/2016 về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và ban hành Kế hoạch số 13-KH/HU ngày 11/10/2016 về quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 từ huyện đến cơ sở. Huyện ủy Vĩnh Linh chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 và chuyên đề toàn khóa đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua nhiều hình thức phù hợp như hội nghị, họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt khu dân cư, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh ở cơ sở.

Huyện ủy tổ chức 2 hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và những kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến các đồng chí trong Ban Chấp hành Huyện ủy, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, cán bộ chủ chốt xã, thị trấn, các chi bộ, đảng ủy trực thuộc, có trên 96% số cán bộ tham gia.

Ngay sau hội nghị của huyện, các chi bộ, đảng ủy cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện đã tổ chức triển khai đến cán bộ, đảng viên, đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống truyền thanh huyện, trang thông tin điện tử huyện. 48/48 chi bộ trực thuộc và đảng ủy cơ sở hoàn thành việc học tập,quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa, với số lượng 7.960 đảng viên tham gia, đạt 95,5%, nhân dân tham gia đạt 70%.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền Chỉ thị 05 và chuyên đề toàn khóa hướng dẫn các đơn vị, địa phương những công việc trước mắt cũng như kế hoạch hành động hàng năm của tập thể, xây dựng kế hoạch đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị; từ đó liên hệ với chức năng, nhiệm vụ trong quá trình học tập, lao động, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Huyện ủy Vĩnh Linh tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tất cả các chi bộ, đảng ủy cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong toàn huyện đã thực hiện nghiêm túc, xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 và những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhiều lực lượng tham gia, gắn tuyên truyền với giáo dục truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phòng Văn hóa và Thông tin đã chỉ đạo làm mới từ huyện đến cơ sở 400 pa nô, 500 băng rôn, khẩu hiệu, 10 bảng tin với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đài Truyền thanh huyện, trang thông tin điện tử huyện đã đăng tải trên 70 tin, 25 bài viết về những tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc học tập, làm theo những nội dung về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả đưa việc học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị đã chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả cao trong hoạt động.

Từ huyện đến cơ sở đã giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm. Đó là nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập, làm theo tấm gương Bác Hồ gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm với nhiệm vụ.

Qua đó tạo sự đồng thuận, tin tưởng, thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc, đảng ủy cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong hội họp, đi cơ sở, sử dụng xe công, các tài sản công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nâng cao trách nhiệm của mỗi tập thể, từng cá nhân trong cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. UBND huyện ban hành công văn số 1350/UBND-VP gửi các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức hội thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn về triệt để thực hiện những nội dung nói trên.

Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo việc nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI). Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tập thể, cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, đảng ủy cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện và xây dựng kế hoạch làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể, đồng thời quán triệt 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký học tập và làm theo gương Bác, đó chính là cơ sở để nhận xét đánh giá cuối năm theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hàng năm có trên 85% tổ chức cơ sở đảng bổ sung, hoàn thiện thực hiện nghiêm túc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá đúng việc thực hiện”. Năm 2017 và những năm tiếp theo, Vĩnh Linh tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện và làm theo, nhất là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên, công chức, viên chức, gắn với các kế hoạch trọng tâm thực hiện năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Lồng ghép việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình học tập chính khóa ở nhà trường và trong đoàn viên, thanh niên.

Song song với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là thực hiện mạnh mẽ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới phát sinh trong xã hội, tạo được niềm tin vững chắc của nhân dân với Đảng.

Tinhuyquangtri.vn

Lần xem: 202  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước (12/5/2020)
Mục tiêu cao nhất của Đảng là lợi ích của nhân dân (14/1/2020)
Bác Hồ nói về công tác vận động nông dân (2/10/2019)
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam (5/9/2019)
Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (21/8/2019)
Tấm lòng Bác Hồ với nông dân (26/6/2019)
Bài học về sự chăm lo của Bác Hồ qua câu chuyện kể “Chiếc áo ấm” (10/5/2019)
Bác đi làm ruộng với nông dân (9/4/2019)
Những câu truyện kể về Bác Hồ với bà con nông dân (27/3/2019)
Trau dồi đạo đức cách mạng - việc làm không thể thiếu trong trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (19/2/2019)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (27/8/2018)
Nông dân Triệu Vân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (19/6/2018)
Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (18/5/2018)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng (4/5/2018)
Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/3/2018)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đối với nông dân và sự vận dụng của Đảng ta trong quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (7/3/2018)
Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (12/12/2017)
Sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng lực lượng nòng cốt cho khối đại đoàn kết dân tộc (14/11/2017)
Hội Nông dân Hải Lăng qua 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (16/10/2017)
Nổ lực đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống (6/6/2017)
Chuyến hành hương về nguồn của Hội Nông dân huyện Đakrông (22/5/2017)
Những tấm gương làm theo lời Bác (18/5/2017)
Kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (18/5/2017)
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (21/7/2016)
Chuyến công du đầu tiên của Hồ Chủ tịch - Cuộc gặp gỡ danh họa Picasso (3/6/2016)
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị (17/5/2016)
Tiết kiệm, chuẩn mực đạo đức, khẩu hiệu sống, làm việc của Bác (17/5/2016)
Tặng phẩm đặc biệt của đồng bào Nam bộ mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1948. (26/4/2016)
Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (26/4/2016)
Sơ kết thực hiện Chỉ thị 03 -CT/TW của Bộ Chính trị (28/12/2015)

Thống kê truy cập

1037230Copyright 2020 by ICTQT.VN