Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"


Ngày cập nhật: 18/05/2018 8:29:27 SA

Ngày 16/5/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tham dự hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Trị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương.

Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” khẳng định việc triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó thể hiện rõ nét nhất là gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị…

Việc thực hiện chỉ thị ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQVN và tổ chức chính trị-xã hội các cấp. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý, học tập và làm theo Bác được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ làm cho sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, cụ thể hơn; qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, từ đó nâng cao niềm tin của nhân dân với chính quyền, với Đảng.

Có thể khẳng định việc học tập và làm theo Bác đã trở thành thường xuyên, thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều người dân trong cả nước, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, đơn vị. Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cùng với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII góp phần làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Đảng được nâng lên rõ rệt. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh đáng phấn khởi của năm 2017 và quý I/2018 có sự đóng góp tích cực của kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vẫn còn một số, hạn chế. Công tác kiểm tra, đánh giá việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên còn chưa thường xuyên. Việc biểu dương khen thưởng chưa đi liền với việc đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc và có thiếu sót, khuyết điểm. Một số nơi chưa tập trung giải quyết những khâu đột phá và những vấn đề bức xúc nổi cộm tại địa phương, đơn vị. Một số nơi tinh thần tự phê bình và phê bình vẫn còn yếu, chưa chủ động phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên. Trong tổ chức thực hiện chỉ thị, nhất là gắn với nội dung sinh hoạt chi bộ, đăng ký học tập và làm theo Bác vẫn còn hình thức, chưa có nhiều đổi mới và có biểu hiện đang dần đi theo lối mòn. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan đơn vị chưa thật sự coi đây là công việc thường xuyên và lâu dài, từ đó thiếu chủ động, quyết tâm, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thấy hết ý nghĩa thiết thực và trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện chỉ thị. Tính quyết liệt, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu chưa có nhiều chuyển biến. Một số vấn đề yếu kém trong công tác lãnh đạo, quản lý, trong công tác cán bộ, trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực có chuyển biến nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra…

Từ những kết quả đạt được và kinh nghiệm rút ra qua 2 năm thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới là tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện chỉ thị Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chỉ thị gắn chặt với việc thực hiện các nghị quyết, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp trong các nghị quyết của Đảng, trọng tâm là khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trách nhiệm, có năng lực, tiên phong, gương mẫu… Lựa chọn những việc quan trọng, cần thiết, những việc nổi cộm, bức xúc, những việc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả. Tăng cường biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong việc học Bác để tạo sức lan tỏa trong Đảng và trong xã hội. Kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm qua loa hoặc thiếu quan tâm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư khẳng định lại những kết quả đạt được. Tuy nhiên việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn một số yếu kém nên trong thời gian tới cần quan tâm khắc phục và thể hiện sự quyết tâm hơn nữa. Để tạo được sự chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo Bác, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cần tiếp tục quán triệt một cách sâu rộng tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ đến uy tín lãnh tụ. Các địa phương xác định rõ hơn trách nhiệm, đưa vào chương trình công tác hằng năm; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 7.

Bên cạnh đó cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần đấu tranh ngăn chặn tai nạn, tệ nạn xã hội, xây dựng nhân cách, phẩm giá con người Việt Nam. Phát huy hết vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, quyết liệt vào cuộc; tập trung hoàn thiện chuẩn mực việc học tập và làm theo Bác. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tính gương mẫu, cán bộ là công bộc của dân, làm việc hết lòng vì dân…

quangtri.gov.vn

Lần xem: 382  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước (12/5/2020)
Mục tiêu cao nhất của Đảng là lợi ích của nhân dân (14/1/2020)
Bác Hồ nói về công tác vận động nông dân (2/10/2019)
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam (5/9/2019)
Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (21/8/2019)
Tấm lòng Bác Hồ với nông dân (26/6/2019)
Bài học về sự chăm lo của Bác Hồ qua câu chuyện kể “Chiếc áo ấm” (10/5/2019)
Bác đi làm ruộng với nông dân (9/4/2019)
Những câu truyện kể về Bác Hồ với bà con nông dân (27/3/2019)
Trau dồi đạo đức cách mạng - việc làm không thể thiếu trong trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (19/2/2019)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (27/8/2018)
Nông dân Triệu Vân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (19/6/2018)
Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (18/5/2018)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng (4/5/2018)
Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/3/2018)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đối với nông dân và sự vận dụng của Đảng ta trong quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (7/3/2018)
Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (12/12/2017)
Sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng lực lượng nòng cốt cho khối đại đoàn kết dân tộc (14/11/2017)
Hội Nông dân Hải Lăng qua 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (16/10/2017)
Nổ lực đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống (6/6/2017)
Chuyến hành hương về nguồn của Hội Nông dân huyện Đakrông (22/5/2017)
Những tấm gương làm theo lời Bác (18/5/2017)
Kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (18/5/2017)
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (21/7/2016)
Chuyến công du đầu tiên của Hồ Chủ tịch - Cuộc gặp gỡ danh họa Picasso (3/6/2016)
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị (17/5/2016)
Tiết kiệm, chuẩn mực đạo đức, khẩu hiệu sống, làm việc của Bác (17/5/2016)
Tặng phẩm đặc biệt của đồng bào Nam bộ mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1948. (26/4/2016)
Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (26/4/2016)
Sơ kết thực hiện Chỉ thị 03 -CT/TW của Bộ Chính trị (28/12/2015)

Thống kê truy cập

1037239Copyright 2020 by ICTQT.VN