Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Mục tiêu cao nhất của Đảng là lợi ích của nhân dân


Ngày cập nhật: 14/01/2020 7:45:59 SA

Đảng Cộng sản Việt Nam là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Bởi vậy, Đảng không có mục đích nào khác ngoài mục đích bảo vệ lợi ích hợp pháp và đem lại quyền làm chủ cho Nhân dân, đảm bảo tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân.

 

Mục tiêu cao nhất của Đảng là lợi ích của nhân dân

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, chế độ ta là chế độ “dân là chủ” và “dân làm chủ”

 

Bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”; “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”. Người cũng chỉ ra rằng, chế độ ta là chế độ dân chủ, chế độ “dân là chủ” và “dân làm chủ”. Để thực hiện quyền làm chủ, Nhân dân không những phải có quyền, mà điều quan trọng là Nhân dân cần phải có ý thức, năng lực làm chủ.

 

Ngay những ngày đầu xây dựng chính quyền nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh về bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, tạo cơ sở cho việc hình thành chính quyền cách mạng ở các cấp, xác định rõ quyền lực nhà nước là ở tay Nhân dân lao động; Nhân dân là chủ thể duy nhất của quyền lực nhà nước đó.

 

Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và quyền lực nhà nước, Đảng ta khẳng định: “Đảng lãnh đạo, Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý” thành cơ chế chung trong quản lý toàn bộ xã hội. Cơ chế này là sự sáng tạo của Đảng, phù hợp với bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở nước ta. Chỉ khi Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền thì mới xây dựng được chính quyền của Nhân dân.

 

Gần đây, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ta cũng đưa ra quyết tâm: “Tiếp tục phát huy dân chủ XHCN, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, được Nhân dân tham gia ý kiến”.

 

Điều này có nghĩa, Nhà nước quản lý, thực hiện quyền lực của mình chính là thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Thời gian qua, vai trò của Nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội đã được phát huy trong việc bảo đảm việc thực thi thực chất, đầy đủ và rộng rãi quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”. 

 

Để “ý Đảng hợp với lòng dân”, để tất cả quyền lực nhà nước đều là quyền lực của Nhân dân, thì Nhân dân phải tham gia tích cực vào công việc Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, giám sát hoạt động của Đảng, Nhà nước.

 

Cũng vì thế mà công việc kiểm soát quyền lực nhà nước đã trở thành nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; trong đó, hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội và của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội được quan tâm tăng cường; công tác thanh tra, kiểm tra phục vụ quản lý nhà nước trong bộ máy hành pháp đã được đẩy mạnh, góp phần quan trọng trong quản lý nhà nước và đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

 

Nhiều sai phạm của cán bộ cấp cao liên quan đến việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham ô, tham nhũng, nhận hối lộ... bị phát hiện và đưa ra xử lý nghiêm khắc có một phần lớn công sức của Nhân dân thông qua cơ chế “dân kiểm tra, giám sát”.

 

Bảo vệ, thực thi quyền con người

 

Bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân cũng là để đảm bảo quyền con người được thực thi trong cuộc sống. Kể từ khi Đảng ta thành lập cho đến nay, các quan điểm, chủ trương của Đảng luôn nhất quán trong việc bảo đảm quyền con người, xem quyền con người là bản chất của chế độ XHCN; là lý tưởng, mục tiêu, động lực của sự phát triển. Đảng đã không ngừng bổ sung, hoàn thiện chính sách ấy trong các văn kiện Đại hội Đảng gần đây. 

 

Bên cạnh đó, việc thể chế hóa đường lối của Ðảng, hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện, nhất là việc Quốc hội đã thông qua Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc bảo vệ, thực thi quyền con người và ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền con người. 

 

Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội, việc bảo đảm quyền con người ở nước ta không ngừng được nâng cao, thể hiện ở những chỉ số quan trọng như: chỉ số phát triển con người, chỉ số phát triển giới, chỉ số bất bình đẳng phân phối thu nhập giữa cá nhân trong một nền kinh tế…không ngừng được cải thiện. 

 

Phát biểu tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khoá XIV, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, một trong những mục tiêu kiên định của Chính phủ là thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo các quyền con người, quyền tài sản và quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chăm lo đời sống văn hóa - tinh thần, cải thiện phúc lợi, tạo cơ hội học hành, tiếp cận y tế cho Nhân dân...

 

Cũng nhờ vào những chính sách xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước mà đời sống vật chất, tinh thần của các hộ gia đình chính sách không ngừng được cải thiện; quyền sinh kế của người dân được bảo đảm bằng việc tích cực giải quyết việc làm; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm nhanh, nhờ đó thành tựu về giảm nghèo của Việt Nam được Liên Hợp quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. 

 

Những thành tựu về hoạch định và thực hiện chính sách xã hội trong thời gian qua thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Điều đó góp phần không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là những người có công, gia đình chính sách, hộ gia đình nghèo… Đồng thời, phản ánh truyền thống nhân văn của dân tộc và bản chất của chế độ XHCN luôn lấy con người làm trung tâm, vì sự phát triển tự do và toàn diện của con người.

 

Những thành tựu đó là tiền đề rất quan trọng để tạo sự đồng thuận trong xã hội, đưa đất nước ta ngày càng phát triển, tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường CNXH, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

 

Dù còn những khó khăn, hạn chế nhất định trên nhiều lĩnh vực, nhưng với lòng tin yêu, quý trọng của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tin tưởng sẽ thực hiện thành công mục tiêu đảm bảo tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân, bảo vệ lợi ích hợp pháp và đem lại quyền làm chủ cho Nhân dân.

baoquangtri.vn

Lần xem: 56  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Mục tiêu cao nhất của Đảng là lợi ích của nhân dân (14/1/2020)
Bác Hồ nói về công tác vận động nông dân (2/10/2019)
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam (5/9/2019)
Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (21/8/2019)
Tấm lòng Bác Hồ với nông dân (26/6/2019)
Bài học về sự chăm lo của Bác Hồ qua câu chuyện kể “Chiếc áo ấm” (10/5/2019)
Bác đi làm ruộng với nông dân (9/4/2019)
Những câu truyện kể về Bác Hồ với bà con nông dân (27/3/2019)
Trau dồi đạo đức cách mạng - việc làm không thể thiếu trong trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (19/2/2019)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (27/8/2018)
Nông dân Triệu Vân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (19/6/2018)
Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (18/5/2018)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng (4/5/2018)
Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/3/2018)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đối với nông dân và sự vận dụng của Đảng ta trong quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (7/3/2018)
Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (12/12/2017)
Sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng lực lượng nòng cốt cho khối đại đoàn kết dân tộc (14/11/2017)
Hội Nông dân Hải Lăng qua 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (16/10/2017)
Nổ lực đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống (6/6/2017)
Chuyến hành hương về nguồn của Hội Nông dân huyện Đakrông (22/5/2017)
Những tấm gương làm theo lời Bác (18/5/2017)
Kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (18/5/2017)
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (21/7/2016)
Chuyến công du đầu tiên của Hồ Chủ tịch - Cuộc gặp gỡ danh họa Picasso (3/6/2016)
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị (17/5/2016)
Tiết kiệm, chuẩn mực đạo đức, khẩu hiệu sống, làm việc của Bác (17/5/2016)
Tặng phẩm đặc biệt của đồng bào Nam bộ mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1948. (26/4/2016)
Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (26/4/2016)
Sơ kết thực hiện Chỉ thị 03 -CT/TW của Bộ Chính trị (28/12/2015)
HỘI NÔNG DÂN XÃ CAM AN- NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM (24/11/2015)

Thống kê truy cập

0757510Copyright 2020 by ICTQT.VN